Časový plán

  • 12.2013 - začiatok projektu, vytvorenie webového sídla, oslovenie potenciálnych účastníkov
  • do 1.2.2014 - vyhodnotenie záujmu o navrhované témy, zverejnenie plánu stretnutí, lektorov a tematickej náplne
  • marec-máj 2014 - stretnutia v Bratislave, Žiline, Košiciach (nie v tých istých termínoch, s mesačnou periodicitou)
  • apríl 2014 - účasť učiteľov (prednášateľov) na podujatí "Víkend s OSS"
  • 2.-4. júl 2014 - učitelia na konferencii OSSConf (prednášatelia), záverečná beseda k projektu
  • august 2014 - zverejnenie na webstránke projektu vytvorených učebných materiálov, pomôcok a záznamov stretnutí, ukončenie projektu
  • od konca augusta 2014 - poradenstvo na webovom sídle projektu pre používateľov OSS, ktorí začali v rámci projektu tento softvér využívať.