Projekt "Deň otvoreného softvéru v škole"

Projekt bol podporený Nadáciou Orange a budeme ho uskutočňovať do augusta 2014. Nižšie uvádzame niektoré časti návrhu projektu tak, ako bol schválený.

Opis projektového zámeru

Zámerom projektu je podstatne zvýšiť informovanosť učiteľov stredných a základných škôl o možnostiach využitia otvoreného softvéru v ich vzdelávacích aktivitách. Takto sa dá bez veľkých nárokov na finančné prostriedky skvalitniť a obohatiť vyučovanie a zvýšiť bezpečnosť využívania informačných (hlavne sieťových) služieb. V rámci projektu budeme vo vybraných mestách organizovať jednodňové stretnutia pre učiteľov, kde si vymenia poznatky a skúsenosti, nadviažu plodnú spoluprácu. Dáme priestor na diskusiu o ďalších možnostiach využitia OSS pri inovácii vzdelávania a zvýšenia príťažlivosti a motivačnej úrovne pre žiakov i učiteľov. Niektoré stretnutia budú uskutočnené formou workshopov a seminárov, ktoré povedú naši skúsení lektori z radov vysokoškolských a stredoškolských učiteľov i pracovníkov IT sektora, vrátane známych expertov na počítačovú bezpečnosť z firiem Digmia, Nethemba.

Ciele projektu

Podľa projektového zámeru sa budeme venovať zvýšeniu informovanosti učiteľov stredných škôl v problematike otvoreného softvéru a možnostiach jeho využitia vo vyučovacom procese. Diskúsie a výmena skúseností budú zamerané hlavne na tématické oblasti:

 •  slobodný a otvorený softvér vo vyučovaní na ZŠ a SŠ
 • IT vo vyučovaní prírodovedných a technických predmetov na ZŠ a SŠ
 • bezpečná práca s internetom
 • etický a obranný hacking vo svete nebezpečného internetu
 • licencovanie softvéru, legálnosť, cena
 • metodika vo vyučovaní informatiky na ZŠ a SŠ
 • spolupráca učiteľov a rodičov vo výchove a vzdelávaní pomocou IT
 • tvorba učebníc a učebných pomôcok pre vyučovanie pomocou IT
 • interaktívne učebné pomôcky, otvorený hardvér (Raspberry PI)
 • odborné a komunikačné zručnosti žiakov a učiteľov
 • programovanie
 • počítačové siete

V zmysle zámerov projektu budeme organizovať jednodňové stretnutia učiteľov, ale aj žiakov i rodičov, na zvýšenie informovanosti o možnostiach využitia otvoreného softvéru vo vzdelávani, s dôrazom na ukážky inovatívneho prístupu, motivujúceho zapojenie sa žiakov do tvorivého experimentovania a rozvíjania znalostí na informatických (i neinformatických) predmetoch. Stretnutia budú na pôde stredných, základných alebo vysokých škôl, resp. v priestoroch, ktoré poskytnú členovia SOIT. Uskutočnia sa v Bratislave, Žiline, Košiciach, v každom meste budú aspoň tri stretnutia. Niektoré stretnutia budú viac venované výmene skúseností, nadväzovaniu spolupráce. Ďalšie stretnutia budú prebiehať ako workshopy na vybrané témy, kde sa účastníci aktívne zapoja do práce s otvoreným softvérom.


Na začiatku projektu vytvoríme webové sídlo, kde budeme informovať o cieľoch, priebehu a aktuálnych aktivitách projektu. Bude možnosť hlasovať o navrhovaných témach, na základe hlasovania budeme zostavovať program stretnutí. Možné témy sú napr.:

 • operačné systémy - princípy, porovnanie, vlastnosti, bezpečnosť
 • operačné systémy GNU/Linux, BSD UNIX, Android a iné
 • kancelárske aplikácie LibreOffice/OpenOffice.org
 • grafické aplikácie Gimp, Inkscape, Dia
 • matematické aplikácie Geogebra, Sage, Pylab
 • fyzikálne aplikácie Stellarium, Celestia, Aladin, Kmoon, Kstars
 • chemické aplikácie Kalzium
 • internetové aplikácie Mozilla Firefox, Mozilla Thunderbird
 • internetová komunikácia a bezpečnosť
 • etický a obranný hacking vo svete nebezpečného internetu
 • softvérové licencie, vysvetlenie, porovnanie
 • štandardizované formáty pre prenos a ukladanie rôznych dát
 • základy programovania (podľa záujmu, C/C++, Python, FreePascal/Lazarus, Javascript)
 • webdizajn, HTML, CSS, Javascript, PHP, editory PSPad, BlueFish
 • databázy, sqlite, MySQL
 • počítačové siete (úvod do CCNA)
 • bezpečnosť v počítačových sieťach, openssh, openssl/tls, gpg, https
 • riziká sociálnych sietí a mobilnej komunikácie - strata súkromia a osobných údajov

Všetky prednášky a workshopy budú podávané inovatívnou formou, napr. prinesieme na prednášku Android telefón, na mieste ho preinštalujeme na otvorený firmvér CyanogenMod a popri tom vysvetlíme, kde všade sa tam uplatňuje zvýšená sloboda a aké to má dopady na bezpečné používanie IKT (t.j. toho telefonu: prehliadavanie Internetu, SMS, sociálne siete, ukladanie dát v telefóne, GPS, navigacia, sledovanie rôznymi nechcenými zabudovanými aplikáciami,...).

Cieľové skupiny projektu sú najmä učitelia SŠ, ZŠ ale tiež študenti VŠ (učiteľské smery), žiaci SŠ a ZŠ, rodičia žiakov, odborná verejnosť (pedagogika, IT, profesijné združenia, manažment škôl).

Prínosom projektu pre tieto cieľové skupiny je, že sa zoznámia s možnosťami otvoreného softvéru, ktoré predtým nepoznali, alebo nedoceňovali. Prakticky si tento softvér budú mať možnosť na našich workshopoch vyskúšať. Uvedomia si bezpečnostné riziká uzavretého softvéru. Slobodný a otvorený softvér si môžu inštalovať v škole, či doma a používať ho nielen počas trvania nášho projektu.

Používateľ otvoreného softvéru, na základe možnosti slobodnej voľby, sa sám rozhoduje, ktoré programové prostriedky bude používať, čo nevyhnutne vedie k vyššej úrovni počítačovej gramotnosti. Nie je teda len pasívny prijímateľ informácií, ktoré mu prichádzajú zvonka na počítač, ale kriticky sa k nim dokáže postaviť a dokáže rozpoznať ich prípadnú škodlivosť - či už ide o škodlivý softvér alebo o škodlivé väzby na monopolných dodávateľov.

Zhrnutie projektu

"Deň otvoreného softvéru v škole" je popularizačná aktivita, ktorej cieľom je popularizácia slobodného a otvoreného softvéru vo vzdelávaní. Slobodný a otvorený softvér vnáša do práce s IT slobodu vo výbere prostriedku, slobodu v rozhodovaní, slobodu v riešení problému, slobodu v používaní produktov, slobodu v šírení produktu a zároveň zodpovednosť za svoje konanie, uvedomenie si úrovne bezpečnosti pri práci s informáciami a tiež výrazné ušetrenie finančných prostriedkov, ktoré je možné účelnejšie využiť. Všetky aktivity sú organizované Spoločnosťou pre otvorené informačné technológie (SOIT) v spolupráci so školami. "Deň otvoreného softvéru v škole" sa uskutočňuje viackrát v roku vo vybraných mestách na pôde základných, stredných a vysokých škôl. Obsahuje prezentácie, prednášky, semináre pre učiteľov, žiakov, rodičov s témami o slobodnom a otvorenom softvéri, výmenu skúsenosti, nadväzovanie spolupráce. Organizátor (SOIT) v spolupráci s hostiteľskou školou zabezpečí kvalitných odborných lektorov.